O mně

V letech 1982-1987 jsem studoval fyzikální inženýrství na FJFI ČVUT (obor fyzikální elektronika). Diplomovou práci jsem vypracoval pod vedením prof. Ing. J.Tolara, DrSc. na katedře fyziky FJFI ČVUT. Diplomová práce – Laser jako otevřený kvantový systém – byla orientována na problematiku kvantové optiky. Vysokou školu jsem ukončil s červeným diplomem a po absolvování základní vojenské služby jsem nastoupil odbornou stáž na Fyzikálním ústavu SAV v Bratislavě.

Po roce stáže (1989) jsem byl převeden na interního aspiranta pod vedením prof. RNDr. V .Bužeka, DrSc. Kandidátskou dizertační práci jsem předložil a úspěšně obhájil v roce 1991. Dizertační práce – Neklasické efekty při interakci kvantovaného elektromagnetického pole s materiálním prostředím – se věnovala problematice stlačení, jeho generace v rámci modelu Jaynese-Cummingse, dále problematice neklasických stavů a mírám stlačení vyšších řádů. Dizertační práce byla odměněna první cenou v soutěži mladých fyziků JSMF za rok 1990.

V roce 1991 jsem nastoupil roční postdoktorální pobyt ve skupině prof. Matsuoky na Univerzitě Tokyo. V letech 1993 a 1995 jsem působil jako vědecký asistent ve skupině prof. Paula v Berlíně. V roce 1994 jsem byl asistentem prof. Stenholma v ústavu pro teoretickou fyziku v Helsinkách. Tématem všech pobytů bylo studium různých aspektů neklasického chování světla a interakce neklasického světla s materiálním prostředím.

Od roku 1996 působím na katedře fyziky FJFI ČVUT v Praze. V roce 1997 jsem získal habilitační stipendium od Rakouské republiky, které jsem realizoval ve skupině prof. Zeilingera v Innsbrucku. Habilitační práci – Quantum effects in nonlinear optical processes – jsem předložil a obhájil na podzim roku 1997. V roce 1998 mi bylo uděleno Humboldtovo stipendium (od Humboldt Foundation), které jsem využil k pobytu ve skupině prof. Schleicha na univerzitě v Ulmu. Na podzim roku 1999 jsem obhájil doktorskou dizertační práci – Optical multiports, theory and applications. V roce 2002 jsem byl hostujícím vědeckým pracovníkem u prof. Barnetta v Glasgow. V roce 2003 jsem byl jmenován profesorem pro obor fyzika. V roce 2004, 2007, 2009 a 2012 jsem získal cenu ČVUT za vědu a v roce 2012 Siemens excellence award 2012 (spolu s M. Štefaňákem, V. Potočkem, C. Hamiltonem a A. Gábrisem). Byl jsem členem vědeckých rad PřF UP Olomouc, MFF UK Praha a FJFI ČVUT v Praze. V prosinci 2013 jsem byl zvolen děkanem FJFI ČVUT v Praze. Jsem členem Institute of Physics (fellow 1999), Optical Society of America (fellow 2017) a Evropské akademie (Academia Europea 2021).

Od nástupu na katedru fyziky FJFI jsem začal pedagogicky působit (v roce 1991 jsem v letním semestru přednášel synergetiku na PřF UK v Bratislavě). V roce 1996 jsem přednášel kvantovou mechaniku 2 a vedl cvičení z mechaniky, elektřiny a magnetizmu, termiky a termodynamiky (základní kurz fyziky pro 1. a 2. ročník) a fyzikální praktikum. V roce 1998 jsem převzal přednášku z termodynamiky a v roce 2000 přednášku z teoretické fyziky I. Od roku 2000 přednáším tři speciální přednášky a to Kvantová informace a komunikace, Nerovnovážné systémy a Vybrané partie ze statistické fyziky.

Jsem členem oborové rady doktorandského studia Stavba a vlastnosti materiálů. Vedu diplomové práce zaměření matematická fyzika a jsem školitelem doktorandského studia. Působím jako recenzent mezinárodních časopisů Phys. Rev. Lett., New J. Phys., Phys. Rev. A, J. Phys. A, J. Opt. B, Optics Communications, J. Mod. Opt., Czech. J. Phys., Acta Phys. Slovaca. V letech 1998—2001 jsem byl členem ediční rady časopisu J. Optics B. Působil jsem jako recenzent GA ČR a FRVŠ. Byl a jsem nositelem několika grantů KONTAKT MŠMT, GAČR, projektů EU, spoluřešitelem výzkumného záměru MŠMT 210000018 a řešitelem výzkumného záměru MŠMT 6840770039. 

Zájmy

Profesní: kvantová informace, kvantová optika a mnoho dalších.

Osobní: Star Trek, filatelie, klasická hudba, historie, heraldika, šutry (říká manželka), basketbal.
Studenti dodávají: mučení studentů u zkoušek a určitě i romantické filmy.

Studentské závěrečné práce

Nabízená témata závěrečných prací pro studenty (bakalářské práce, výzkumné úkoly) naleznete zde a v sekci výuka.